Kapelani Katyńscy

Statut aktualny na dzień 6 kwietnia 2022 r.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1.
1. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem, jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, działającym na podstawie:
a) przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
b) art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) norm dotyczących stowarzyszeń wiernych świeckich zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 298-311, 321-329),
d) niniejszego Statutu.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Paragraf 2.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Organizacje te nie mogą jednak naruszać jego autonomii.

Paragraf 3.

Stowarzyszenie nie jest związane z żadną partią polityczną i nie odpowiada za działalność indywidualnych członków, niezgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Paragraf 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (wolontariat). Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Paragraf 5.
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań wspomagających i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do:
1. Upamiętnienia Kapelanów Katyńskich – duszpasterzy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej, różnych wyznań i religii, służby czynnej i rezerwy, którzy we wrześniu 1939 r. dostali się do sowieckiej niewoli razem z żołnierzami, byli w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, gdzie prowadzili tajne posługi religijne dla jeńców i w 1940 r. zostali pomordowani w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz w innych miejscach na terytorium ZSRR.
2. Poszukiwania, kopiowania i rejestracji na nośnikach magnetycznych różnych archiwalnych dokumentów do biografii Kapelanów Katyńskich, szerzenie wiedzy w społeczeństwie o ich życiu i pracy w garnizonach wojskowych i w parafiach cywilnych w latach 1919-1939 oraz propagowanie informacji o religijnej działalności w obozach sowieckiej niewoli.
3. Gromadzenia funduszy na realizację zadań statutowych, na opracowanie i wydawanie publikacji tematycznych w różnej formie we współpracy z wydawnictwami.
4. Gromadzenia wyodrębnionych środków na dofinansowanie teologicznych prac naukowych i badawczych dla grupy katolickich Kapelanów Katyńskich, którzy w dniu 17 grudnia 2009 r. zostali zgłoszeni przez ówczesny Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie na kandydatów do organizowanego procesu beatyfikacyjnego męczenników wschodu – komunizmu z lat 1918-1989 w rozdziale druga wojna światowa, którzy w tym procesie będą reprezentowali wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej na polskim narodzie.
5. Działalności kultu religijnego polegającej na zakładaniu i utrzymywaniu znaków kultu, tablic memorialnych, sadzeniu Dębów Katyńskich, udziale stowarzyszenia w uroczystościach religijnych rocznic katyńskich i patriotycznych oraz zbieraniu informacji o kulcie religijnym, jakim naród polski obdarza Kapelanów Katyńskich i wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej.

Paragraf 6.
1. Stowarzyszenie realizuje swój cel przez:
a) działalność naukową, polegającą na odtwarzaniu życiorysów Kapelanów Katyńskich na podstawie kopii oryginalnych dokumentów i fotografii, zebranych w archiwach (kościelnych, państwowych, rodzinnych i wojskowych) w kraju i za granicą oraz uaktualnianie pomyłkowych danych, publikowanych w dotychczasowych biogramach w słownikach biograficznych oraz literaturze katyńskiej,
b) działalność oświatową, polegającą na: organizowaniu wykładów, seminariów, konferencji
lub podobnych przedsięwzięć oraz wydawaniu i produkcji utworów tekstowych, filmowych i multimedialnych, powiązanych z tematyką duszpasterstwa wojskowego II Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbrodni katyńskiej,
c) działalność kulturalną polegającą na: organizowaniu wystaw, imprez, koncertów i różnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych i patriotycznych, upamiętniających wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej,
d) działalność dobroczynną pomocy społecznej dla osób z różnych środowisk, pomagającym realizować cele statutowe Stowarzyszenia poprzez udzielanie im pomocy materialnej, a także przyznawaniu nagród uczestnikom konkursów o tematyce katyńskiej np. w szkołach oraz przyznawanie okolicznościowych stypendiów,
e) znaki kultu, jak zakładanie tablic memorialnych, posadzenie Dębów Katyńskich, udziału w obchodach rocznic katyńskich i patriotycznych oraz zbieranie informacji o kulcie religijnym, jakim naród polski obdarza Kapelanów Katyńskich i wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej,
f) współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych oraz urzędami, organizacjami, uczelniami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami, a także osobami prywatnymi, polegającą na działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, dobroczynnej oraz innej w zakresie realizowanych celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Działalność statutowa Stowarzyszenia, jest finansowana przez Stowarzyszenie.
3. Działalność statutowa Stowarzyszenia, jest nieodpłatna.
4. W Stowarzyszeniu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III. ASYSTENT KOŚCIELNY STOWARZYSZENIA

Paragraf 7.
Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia jest na prośbę Prezesa Zarządu kapelan wyznaczony przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego, wypełniający zadania wskazane w przepisach prawa kanonicznego oraz w art. 35 ust 1, ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ IV. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Paragraf 8.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.

Paragraf 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel RP, a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Stowarzyszenia, który złoży pisemną deklarację członkowską, a jego kandydatura zostanie zarekomendowana przez 2 członków założycieli lub członków o przynależności dłuższej niż 3 lata, na których nie ciążyły i nie ciążą zobowiązania wobec Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu Zarząd Stowarzyszenia podejmuje niezwłocznie.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia,
b) brania udziału w zebraniach i pracach Stowarzyszenia,
c) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia,
e) wskazania danych adresowych, w tym konta poczty elektronicznej umożliwiającej korespondencję ze Stowarzyszeniem.

Paragraf 10.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta decyzją Zarządu.
2. Członkowie wspierający mają prawo:
a) uczestniczenia w Zgromadzeniach Ogólnych Stowarzyszenia z głosem doradczym (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela),
b) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) popierania działalności Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania zadeklarowanej składki, nie niższej niż 50% wysokości składki opłacanej przez członka zwyczajnego,
c) wskazania Zarządowi Stowarzyszenia konta elektronicznego e-mail, służącego do korespondencji.

Paragraf 11.
1. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji jego celów statutowych, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków wspierających, z tym, że zwolnieni są od obowiązku opłacania składek.

Paragraf 12.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje decyzją Zarządu w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia,
b) nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia ponad l rok, chyba że Zarząd w poszczególnych przypadkach postanowił inaczej,
c) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia, bądź nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego bądź sądu wojskowego na karę lub środek karny pozbawienia praw publicznych,
d) śmierci członka lub, w przypadku członka wspierającego, będącego osobą prawną, utraty osobowości prawnej.

Paragraf 13.
Członkowi skreślonemu bądź wykluczonemu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania jej Statutu przysługuje w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu, prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Ogólnego za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V. WŁADZE STOWARZYSZENIA

Paragraf 14.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia, dalej Zgromadzenie Ogólne;
b) Zarząd Stowarzyszenia – dalej Zarząd. Na czele Zarządu stoi Prezes Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.

Paragraf 15.
1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
4. Nie można łączyć funkcji Prezesa i członka Zarządu z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwały i decyzje wszystkich kolegialnych władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
6. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia i członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Paragraf 16.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, po powiadomieniu członków o dacie, miejscu i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Odpowiednie pisemne powiadomienia mogą być przekazane osobiście przez członków stowarzyszenia, listem lub pocztą elektroniczną.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd: na wniosek Komisji Rewizyjnej albo z własnej inicjatywy, albo na wniosek 1/3 członków zwyczajnych, najpóźniej na termin przypadający nie później niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. Powiadomienie zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad, może być przekazane osobiście przez członków stowarzyszenia, listem lub pocztą elektroniczną, nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.
4. W Zgromadzeniach Ogólnych uczestniczą:
a) z czynnym i biernym prawem głosu: wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
a) z głosem doradczym: Asystent Kościelny Stowarzyszenia; członkowie wspierający i honorowi lub ich przedstawiciele; zaproszeni goście, których jednak nie wlicza się do kworum.
5. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Zgromadzaniu Ogólnym mają możliwość głosowania korespondencyjnego w sprawie uchwał proponowanych do rozpatrzenia na Zgromadzaniu Ogólnym lub Nadzwyczajnym i ogłoszonych odpowiednio w terminach zgromadzenia ogólnego lub nadzwyczajnego. Pisemne oświadczenia woli mogą być przekazane osobiście innym członkom stowarzyszenia, listem lub pocztą elektroniczną. Za ich dostarczenie do terminu rozpoczęcia obrad, odpowiada nie mogący uczestniczyć w Zgromadzaniu Ogólnym.
6. Obradom Zgromadzenia Ogólnego (Zwyczajnego i Nadzwyczajnego) przewodniczy Prezes, lub osoba wybrana spośród uczestników Zgromadzenia Ogólnego, w przypadku gdyby Prezes miał przeszkodę prawną albo ze względów losowych nie mógł przewodniczyć zgromadzeniu.
7. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
c) wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
d) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego;
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia;
f) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu w sprawie członkostwa;

Paragraf 17.
1. Prezes:
a) kieruje pracą Zarządu oraz przewodniczy jego obradom;
b) po swoim wyborze wskazuje członkom Zgromadzenia Ogólnego kandydatów na: Wiceprezesa Stowarzyszenia, Sekretarza Stowarzyszenia, Skarbnika Stowarzyszenia.
2. Funkcja Prezesa osiąga „vacat” w sytuacji:
a) śmierci Prezesa;
b) dobrowolnego zrzeczenia się funkcji Prezesa, przez osobę Prezesa.
3. W przypadku „vacatu” funkcji Prezesa jego obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa przejmuje Wiceprezes, a gdy on nie może, to najstarszy wiekiem członek Zarządu.

Paragraf 18.
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z zakresem działania określonym Statutem oraz uchwałami Zgromadzeń Ogólnych, przed którym to odpowiada za swoją działalność.
2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa oraz Sekretarza i Skarbnika wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.
3. Posiedzenia Zarządu:
a) są zwoływane zawsze, gdy wymaga tego prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
b) mogą być zwoływane także na żądanie, co najmniej 1/2 liczby jego członków,
c) zwołuje i przewodniczy im Prezes.
4. W sytuacji, gdy nastąpi „vacat” funkcji Prezesa lub z oczywistych przesłanek wynika, że Prezes nie może zwołać posiedzenia Zarządu, wówczas posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes, a gdy on nie może, to najstarszy wiekiem członek Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
a) Asystent Kościelny Stowarzyszenia;
b) osoby zaproszone przez Prezesa.
6. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
a) uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
c) przyjmowanie członków wspierających i zwyczajnych,
d) skreślanie i wykluczanie członków,
e) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
f) powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji albo komitetów Zarządu oraz nadzorowanie ich działalności,
g) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego,
h) podejmowanie uchwał o przedstawienie Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku o nadanie wyróżnień honorowych Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
j) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i pomnażania funduszy przeznaczonych na działalność statutową Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.
8. W drodze uchwały Zarząd ma prawo uzupełniać w czasie kadencji swój skład, na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji, z wyłączeniem Prezesa, o nowych członków Zarządu
w ilości nie przekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu. Decyzja Zarządu w tym zakresie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zgromadzenie Ogólne.
9. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest 2 członków Zarządu działających łącznie, przy czym co najmniej jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes.

Paragraf 19.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Oświadczenia w imieniu Komisji Rewizyjnej składa Przewodniczący Komisji, lub co najmniej dwóch członków Komisji.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) występowanie na Zgromadzeniu Ogólnym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,
d) występowanie z inicjatywy co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Zarządu, celem zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego,
e) uczestniczenie w charakterze obserwatora w posiedzeniach Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełniać w czasie kadencji swój skład, w drodze uchwały powołując na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji, nowego członka. Decyzja Komisji Rewizyjnej w tym zakresie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zgromadzenie Ogólne.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Paragraf 20.
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusz statutowy.
2. Dochodami Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i spadki,
c) dochody z przedmiotów darowizn oraz zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
d) dotacje i granty,
e) dochody z nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości,
f) dochody z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
g) środki przekazane Stowarzyszeniu w ramach odpisów podatkowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Ze środków majątkowych stowarzyszenia zabronione jest udzielanie pożyczek członkom stowarzyszenia, ich rodzinom oraz pracownikom stowarzyszenia i ich rodzinom.

ROZDZIAŁ VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Paragraf 21.
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

Paragraf 22.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia dokonuje się w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego lub postanowienia Sądu. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Sąd rozwiązuje Stowarzyszenie, jeśli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień Statutu i nie zaistniały warunki do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub Statutem.

Paragraf 23.
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Ogólne wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje.
2. Majątek Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu przekazuje się instytucjom, których cele działalności są zbieżne z celami działania Stowarzyszenia określonymi w Paragraf 6 ust. 1.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd stosuje się art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

– NIL –